NIKO NE MOŽE BITI LIŠEN PRAVA NA OBRAZOVANJE

0
641

100_Armin_Custo1Piše: Armin Čusto, dipl.iur.

U pogledu ljudskih prava u Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavima entiteta jasno su naznačene institucije i mehanizmi zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U tom pogledu Bosna i Hercegovina je država ugovornica Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja je istu tu Konvenciju ratifikovala u svome parlamentu. Navedena konvencija garantuje svim osobama uživanje temeljnih ljudskih prava i sloboda i obavezuje države ugovornice da donesu neophodne mjere s ciljem djelotvornijeg uživanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Po pravnoj snazi Evropska konvencija ima karakter ustavnog principa što znači da je iznad Ustava Bosne i Hercegovine i kao takva ima direktno dejstvo. Sva prava i protokoli sadržani u Konvenciji moraju se jednako primjenjivati prema svim građanima. Konvencija ne dozvoljava mogućnost ograničavanja ljudskih prava ako za to nisu ispunjeni propisani uvjeti.

Jedno od osnovnih ljudskih prava koje je sadržano u Konvenciji jeste pravo na obrazovanje, odnosno u Protokolu I, uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljuskih prava, u članu 2. jasno je normirano: „Niko ne može biti lišen prava na obrazovanje. U vršenju svih svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osiguraju takvo obrazovanje i nastavu koji su u skladu sa njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.“

U skladu s navedenim članom Konvencije, ali i domaćim propisima koji reguliraju pitanje obrazovanja jasno možemo zaključiti da su djeca u Konjević Polju lišena prava na obrazovanje tako što im se ne dozvoljava izučavanje bosanskog jezika, iako je taj isti jezik normiran kao jedan od službenih jezika u Ustavu Bosne i Hercegovine. Bosanski je jezik, zajedno sa srpskim i hrvatskim jezikom, normiran kao jezik koji se mora izučavati u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, a pravo svakog djeteta i roditelja jeste da bira na kojem će jeziku njihovo dijete pohađati nastavu.

Nikakve pregovore ne treba vršiti sa navedenim ministarstvom i ministrom, de iure i de facto su prekršena ljudska prava djece iz Konjević Polja, jer svaki razgovori sa navedenom institucijom je gubljenje vremena, a pravo je na strani djece i roditelja iz Konjević Polja.

Stoga, rješenje navedenog problema jeste u tužbi koja se mora podići protiv institucija RS-a, odnosno resornog ministarstva obrazovanja na čelu s Goranom Mutabdžijom koji grubo krši Ustav Bosne i Hercegovine, entitetske propise koji reguliraju pitanje obrazovanja, kao i grubo kršenje Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote